Astăzi:26 septembrie 2023

Felicitări de ziua ta! 40 Mesaje de La Mulți Ani în Engleză

Vezi cele mai frumoase mesaje de La Mulți Ani în engleză pentru toți cei dragi. Urări scurte în engleză, traduse în română. Felicitări emoționante și deosebite la aniversări.Ziua de naștere este o ocazie specială și semnificativă. Și este foarte important să o faceți memorabilă. Echipa noastră vă poate ajuta să selectați unul dintre cele mai originale, extraordinare și uimitoare mesaje de La Mulți Ani în engleză, traduse în română, potrivite pentru copii, bărbați și femei.

Mesaje scurte de La Mulți Ani în engleză

Începem cu aceste scurte mesaje de La Mulți Ani în engleză pentru persoana iubită, frate/soră, părinți, copii, rude sau colegi. Puteți adăuga careva cuvinte personalizate, transformându-le în, de exemplu, mesaje de La Mulți Ani pentru iubit în engleză.

 icon-star Happy Birthday! You bring much joy to the world. Enjoy your day! (La Mulți Ani! Aduci multă bucurie lumii. Bucură-te de ziua ta!)

 icon-star Happy birthday! Enjoy the year ahead with all you will create and do! (La Mulți Ani! Bucură-te de anul care vine cu tot ce vei crea și vei face!)


 icon-star Happy Birthday. Hope your day is all you could hope for and desire. Be Blessed! (La Mulți Ani. Sper că ziua ta este tot la ce ai putea spera și îți dorești. Fii binecuvântat!)

 icon-star Happy Birthday! Many blessings to you today and throughout the year. Enjoy your special Day. (La Mulți Ani! Multe binecuvântări pentru tine astăzi și pe tot parcursul anului. Bucură-te de ziua ta specială.)

 icon-star Happy birthday! May your dream become a reality even sooner than any of us could have ever imagined. (La Mulți Ani! Fie ca visul tău să devină realitate chiar mai devreme decât și-ar fi putut imagina oricare dintre noi.)

 icon-star May your special day gives you a whole gamut of bright emotions, many gifts, and sweets! Happy Birthday! (Fie ca ziua ta specială să-ți ofere o gamă întreagă de emoții strălucitoare, multe cadouri și dulciuri! La Mulți Ani!)

 icon-star Good luck, inspiration, and spiritual growth, let everything be easy and simple in life! (Noroc, inspirație și creștere spirituală, lăsați totul să fie ușor și simplu în viață!)


 icon-star May your life be filled with love, true care, warm, and happiness. (Fie ca viața ta să fie plină de dragoste, grijă adevărată, căldură și fericire.)

 icon-star Happy Birthday! I hope you have an incredible day full of sweet surprises and blessings. (La Mulți Ani! Sper să avi o zi incredibilă plină de surprize și binecuvântări dulci)

 icon-star Whatever the future has in store for you, I hope you’ll always get the chance to smile like this! Love you! (Indiferent ce ți-ar rezerva viitorul, sper că vei avea întotdeauna șansa de a zâmbi astfel! Te iubesc!)

Mesaje deosebite în engleză de La Mulți Ani

Când e vorba de aniversări, poți ieși în evidență cu felicitări deosebite și mesaje în engleză de La Mulți Ani. Astfel de texte sunt mai jos.

 icon-gift On your special day, I wish you to be happy and cheerful! May your eyes be filled with happiness, your heart be filled with love, your mind with new ideas, and your life with success and exciting adventures. (În ziua ta specială, îți doresc să fii fericit și vesel! Fie ca ochii tăi să fie plini de fericire, inima ta să fie plină de dragoste, mintea ta cu idei noi și viața ta cu succes și aventuri incitante.) icon-gift Happy birthday, and here’s to many more years of success and joy. May all the beautiful things you’ve accomplished will be doubled. (La Mulți Ani și încă mulți ani de succes și bucurie. Fie ca toate lucrurile frumoase pe care le-ai realizat să fie dublate.)

 icon-gift May your life be filled with all the things that make it more wonderful: love, laughter, and kind-hearted people. Happy birthday, may the joy and happiness be in the simple things. (Fie ca viața ta să fie plină de toate lucrurile care o fac mai minunată: dragoste, râsete și oameni buni la inimă.)

 icon-gift Sending you nice wishes on your special day. May this year be filled with new achievements, bright emotions, and all the happiness you deserve. Happy Birthday! (Îți trimit urări frumoase în ziua ta specială. Fie ca acest an să fie plin de noi realizări, emoții strălucitoare și toată fericirea pe care o meriți. La Mulți Ani!)

 icon-gift Congratulations! Hope your day is filled with lots of love, laughter, and happiness! Wishing you a jolly good birthday with plenty of tea and cake. May your day be full of merriment and joy, and may you have many more happy years to come! (Felicitări! Sper că ziua ta este plină de multă dragoste, râsete și fericire! Îți doresc o zi de naștere bună cu ceai și tort din belșug. Fie ca ziua ta să fie plină de veselie și bucurie și să ai încă mulți ani fericiți!)

 icon-gift Happy Birthday to you, my dear! May fate presents you with many happy years, faithful friends, and many interesting events! (La Mulți Ani ție, draga mea! Fie ca soarta să-ți ofere mulți ani fericiți, prieteni fideli și multe evenimente interesante!)

 icon-gift Happy birthday to you! Be surrounded by kindness and support! May the faith and love of your family inspire you for great things! (La Mulți Ani ție! Fii înconjurat de bunătate și sprijin! Fie ca credința și dragostea familiei tale să te inspire pentru lucruri mărețe!)

 icon-gift Miracles happen where believed. The more you believe, the more they happen! Always believe in miracles! Happy Birthday! (Minunile se întâmplă acolo unde se crede. Cu cât crezi mai mult, cu atât se întâmplă mai mult! Crede mereu în miracole! La Mulți Ani!)

 icon-gift Happy Birthday. Wishing you long life and prosperity. May you be greater than your mentor and constantly be a source of pride and dignity to your family! (La Mulți Ani. Îți doresc viață lungă și prosperitate. Fie ca tu să fii mai mare decât mentorul tău și să fii în mod constant o sursă de mândrie și demnitate pentru familia ta!)

 icon-gift You are an incredible woman: you are feminine, tender, a good leader, and at the same time perfect mom. May you always have the strength to chase your dreams and the courage to never give up. Happy Birthday! (Ești o femeie incredibilă: ești feminină, tandră, un bun lider și, în același timp, mamă perfectă. Fie ca tu să ai mereu puterea de a-ți urmări visele și curajul de a nu renunța niciodată. La Mulți Ani!)

Felicitări frumoase de La Mulți Ani în engleză

Iată încă câteva exemple de mesaje frumoase în limba engleză pentru toți cei dragi:

  1. It’s your special day, so let’s celebrate! May all your dreams and aspirations be realized. You’re another year older, but don’t worry, you’re still young at heart! (Este ziua ta specială, așa că hai să sărbătorim! Fie ca toate visele și aspirațiile tale să fie realizate. Ești încă cu un an mai în vârstă, dar nu-ți face griji, ești încă tânăr la suflet!)
  2. Wishing you a birthday that’s rich in blessings and filled with all the things that make life worth living – including wealth, health, and the love of those closest to you! Happy birthday! (Îți doresc o zi de naștere bogată în binecuvântări și plină cu toate lucrurile care fac ca viața să merite trăită – inclusiv bogăția, sănătatea și dragostea celor mai apropiați! La Mulți Ani!)
  3. Happy Birthday. You are at the right age to be happy and have the right energy to make your life an inspiring adventure. (La Mulți Ani. Ai vârsta potrivită pentru a fi fericit și a avea energia potrivită pentru a-ți face viața o aventură inspirată.)
  4. Happy Birthday! May your hopes and plans will come true above any expectations! I love and miss you so much! Hugs to you! (La Mulți Ani! Fie ca speranțele și planurile tale să devină realitate peste orice așteptări! Te iubesc și îmi lipsești atât de mult! Te îmbrățișez!)
  5. Keep the faith in these turbulent times. Continued good health, happiness, and many blessings throughout the coming year. Keep smiling, with many melodies in your heart. Happy Birthday! (Păstrează-ți încrederea în aceste vremuri tulburi. Sănătate în continuare, fericire și multe binecuvântări pe tot parcursul anului care vine. Continuă zâmbind, cu multe melodii în inima ta. La Mulți Ani!)
  6. Happy Birthday to the most deserving person! You were born to bring blessings and inspiration to all. I wish you an amazing year that ends with accomplishing all the great goals that you have set! (La Mulți Ani celei mai merituoase persoane! Te-ai născut pentru a aduce binecuvântări și inspirație tuturor. Îți doresc un an minunat care se încheie cu îndeplinirea tuturor țelurilor mărețe pe care le-ai stabilit!)
  7. My dear friend, happy birthday to you. I wish you love, good luck, health joy, and happiness in your personal life. Always be joyful and happy! I send you a big hug, full of blessings and good wishes. (Dragul meu prieten, La Mulți Ani ție. Îți doresc dragoste, baftă, sănătate, bucurie și fericire în viața ta personală. Fii mereu vesel și fericit! Îți trimit o îmbrățișare mare, plină de binecuvântări și urări de bine.)
  8. On this special day, I hope that you’re surrounded by love, laughter, and plenty of cake. Let’s make this year even more epic than the last – happy birthday, my friend! (În această zi specială, sper că ești înconjurat de dragoste, râsete și multă prăjitură. Să facem acest an și mai epic decât ultimul – La Mulți Ani, prietene!)
  9. Hooray! Today is all about you! It’s your day to shine, so let’s make it a birthday to remember! I’m glad to know you. We have something in common and you can support me at any moment. (Ura! Azi este totul despre tine! Este ziua ta pentru a străluci, așa că hai să facem din ea o zi de naștere de reținut! Mă bucur să te cunosc. Avem ceva în comun și mă poți sprijini în orice moment.)
  10. Today is the last day of the Universe. …Haha, just joking… Unless you blow everything up with your dazzling beauty! (Astăzi este ultima zi a Universului. …Haha, doar glumesc… dacă nu arunci totul în aer cu frumusețea ta orbitoare!)

Urări emoționante în limba engleză

Iar pentru cei mai speciali oameni din viața ta, am pregatit aceste urări emoționante:


 icon-arrow-right It’s a day to remind that you ain’t need to be number one. Cause you’re so super-duper gorgeous! You’re more than a perfect, babe. (Este o zi pentru a reaminti că nu trebuie să fii numărul unu. Deoarece ești atât de superbă! Ești mai mult decât perfectă, iubito.)

 icon-arrow-right A holiday lasts for one day. But memories are everlasting. So may the light and the warmth of this day stay in your soul. Happy birthday! (O sărbătoare durează o zi. Dar amintirile sunt eterne. Așa că lumina și căldura acestei zile să rămână în sufletul tău. Felicitări!)

Mesaje de La Mulți Ani în Engleză

 icon-arrow-right It’s your birthday, and you deserve nothing but the best! May your day be filled with all the people and things you love, and may your year ahead be even better than the last. Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday! (Este ziua ta și nu meriți nimic altceva decât ce este mai bun! Fie ca sărbătoarea ta să fie plină cu toți oamenii și lucrurile pe care le iubești și ca anul tău viitor să fie și mai bun decât ultimul. Îți doresc o zi plină de fericire și un an plin de bucurii. La Mulți Ani!)

 icon-arrow-right Spread your wings and hover in the sky of life, my angel. May your heart overflow with joy and happiness no matter what day it is. Happy birthday to you. (Întinde-ți aripile și plutește pe cerul vieții, îngerul meu. Fie ca inima ta să debordeze de bucurie și fericire indiferent ce zi este. La Mulți Ani ție.)

 icon-arrow-right The most beautiful things are the ones that can’t be expressed with words. So I’ll say nothing. Just remember that I’ll always be there for you. Waiting for a surprise today? (Cele mai frumoase lucruri sunt cele care nu pot fi exprimate prin cuvinte. Deci nu voi spune nimic. Amintește-ți doar că voi fi mereu acolo pentru tine. Aștepți o surpriză astăzi?)

 icon-arrow-right Sorry, I’m not that creative. But YOU are always a sweet surprise for me, babe. You make wishes but they don’t come true? Keep calm and make wonders happen. (Îmi pare rău, nu sunt atât de creativ. Dar TU ești întotdeauna o surpriză dulce pentru mine, iubito. Îți pui dorințe, dar ele nu se împlinesc? Păstrează-ți calmul și fă să se întâmple minuni.)

 icon-arrow-right I know you can. Cause you’re a wonder yourself! There’s one most precious gift you’ve already got. It’s your Life. So, I wish you to celebrate all your days! And let every morning bring you joy. (Știu că poți. Fiindcă tu ești o minune! Există un cadou cel mai prețios pe care l-ai primit deja. E viața ta. Așa că îți doresc să-ți sărbătorești toate zilele! Și fiecare dimineață să-ți aducă bucurie.)

 icon-arrow-right Happy Birthday, guy! May you have the courage to take risks and pursue your passions, and never lose your sense of wonder and curiosity. (La Mulți Ani, băiete! Fie ca tu să ai curajul să-ți asumi riscuri și să-ți urmezi pasiunile și să nu-ți pierzi niciodată simțul mirării și al curiozității.)


 icon-arrow-right Happy birthday! Your wit, charm, and amazing personality never fail to impress me. Here’s to a year of new adventures, incredible experiences, and plenty of laughter. (La Mulți Ani! Inteligența, farmecul și personalitatea ta uimitoare nu mă impresionează niciodată. Iată un an de noi aventuri, experiențe incredibile și multe râsete.)

 icon-arrow-right – What day is it? – ADVENTURE DAY! So, grab your gifts and shout hooray!

 icon-arrow-right Surprise your friends and make it bright! The coolest fun will start tonight! (- Ce zi este? – ZIUA AVENTURII! Așa că ia-ți cadourile și strigă ura! Surprinde-ți prietenii și fă o strălucitoare! Cea mai tare distracție va începe în seara asta!)


(Vă rugăm să apreciați!)
Încarc...

Suntem foarte bucuroși pentru că ați vizitat paginile noastre, aveți posibilitatea de a evalua și a comenta orice articol. Împărtășiți opinia sau ideile dvs. Ne străduim mereu să vă aducem cele mai interesante și pozitive noutăți!